Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Agreement of use bluetooth_software_update

Licenční smlouva s koncovým uživatelem poskytnutá Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (od 06/2009).


1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí software "Update für BMW CE-DEVICE Steuergerät" (dále jen jako "software") od společnosti Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, se sídlem Petuelring 130, 80809 Mnichov (dále jen jako "BMW") koncovému uživateli (dále jen jako "držitel licence") pro stažení na USB disk a následnou instalaci ve vozidle držitele licence.

 

2. Autorská práva k software
Software je chráněný autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. BMW je jediným vlastníkem exkluzivních, neodvolatelných, převoditelných, neomezených užívacích práv k software. BMW si vyhrazuje veškerá práva k software, včetně práv ke zveřejnění, reprodukci, rozmnožování, změnám, modifikacím a dalšímu využití software.

 

3. Poskytnutí licence
BMW tímto poskytuje územně neomezenou, bezplatnou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k instalaci a používání software výlučně ve vozidle držitele licence, které je určeno pro privátní použití. V rámci udělení licence jsou zakázány jakékoli změny nebo kopírování softwaru (kromě vytvoření kopie za účelem instalace ve vozidle), vytváření produktů odvozených ze softwaru, převádění licence k softwaru na třetí osoby nebo pořizování kopií pro účely komerčního využití.

 

4. Trvání
Licence se poskytuje na dobu neurčitou. V případě porušení těchto smluvních podmínek je BMW oprávněna od této smlouvy odstoupit. BMW je dále oprávněna tuto smlouvu vypovědět ve lhůtě jednoho (1) měsíce, a to bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy či po uplynutí výpovědní lhůty je držitel licence povinen software ze svého vozu neprodleně odinstalovat.

 

5. Záruka
BMW poskytuje licenci k softwaru "tak, jak stojí a leží", bez jakékoli záruky. BMW neodpovídá za kvalitu a vlastnosti softwaru.

 

6. Odpovědnost
BMW neodpovídá za škody způsobené využitím licence v zařízeních, která nebyla schválena BMW pro instalaci tohoto softwaru a to jak v průběhu stahování, tak během instalace do vozu držitele licence. BMW rovněž neručí za škody v případech, kdy byl software stahován nebo instalován v rozporu s instalačními pokyny.

BMW zodpovídá pouze za škody, které byly způsobeny úmyslně.

Nezávisle na případném selhání, zůstává odpovědnost BMW nedotčena v případě vad nebo škod, na které se vztahují české zákony o odpovědnosti za vady výrobku. Omezení odpovědnosti této kapitoly neplatí v případě újmy na životě a zdraví.

 

7. Volba práva a zákony
Tato smlouva a veškeré spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým právním řádem. Místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory se stanovuje Česká republika.