Dokumenty ConnectedDrive.

Informace a ke stažení.

Veškeré právní dokumenty platné pro vozidla BMW obsahující služby ConnectedDrive naleznete v této sekci. Další informace Vám poskytne zákaznický servis BMW ConnectedDrive, který je k dispozici na telefonním čísle: +420 844 269 835 od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hodin

Právní informace / Ochrana osobních údajů a smluvní podmínky pro vozidla vybavená službami ConnectedDrive.

 • Služby BMW ConnectedDrive – Informace

  1. Všeobecné informace

  Společnost BMW Vertriebs GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021, Salzburg, Rakousko, rejstříkový soud: Zemský soud Sal-zburg pod číslem FN 63069 z, jednající v ČR prostřednictvím BMW Vertriebs GmbH – organi-zační složka Česká republika, se sídlem Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, ČR, identifikační číslo 275 64 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 54535 (dále jen „BMW") poskytuje zákazníkovi pod názvem „BMW ConnectedDrive“ určité informační a asistenční služby spojené s vozidlem. BMW pro zde uvedené služby shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, o čemž je zákazník předem informován. Po-skytování služeb se provádí prostřednictvím SIM karty zabudované do vozidla. Náklady na ho-vory a datová spojení jsou obsaženy v ceně služeb. BMW shromažďuje, uchovává a zpracovává údaje o vozidle v rámci ustanovení zákona, pokud je to potřebné pro obsah a použití služeb.

  2. Základní služby BMW ConnectedDrive

  Základní služby BMW ConnectedDrive „Teleservices“ (6AE) a „BMW Emergency Call“ (6AC) jsou aktivovány již při předání vozidla. Tyto služby nejsou časově omezeny.

  a. Teleservices (SA6AE)
  Služba „Teleservices“ slouží k udržení mobility zákazníka. V případě potřeby nebo v případě, že si to zákazník sám přeje nebo objedná, se technické údaje vozidla (např. servisní informace o částech podléhajících opotřebení, informace o stavu vozidla jako hlášení Check-Control, stavu baterie, údaje pro identifikaci a lokalizaci vozidla v případě poruchy) přenášejí do BMW. Tyto údaje v případě potřeby servisního zásahu předá společnost BMW společně se jménem, tele-fonním číslem a e-mailovou adresou zákazníka, které zákazník uvedl na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive, příslušnému servisnímu partnerovi, asistenční službě BMW nebo pří-slušnému poskytovateli servisních služeb, aby navázal kontakt a sjednal termín, a jsou zde uchovávány až do řádného zpracování případů. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází. Technické údaje se v pravidelných intervalech přenášejí z vozidla do společ-nosti BMW a zde jsou vyhodnocovány za účelem dalšího rozvoje produktů BMW, tzv. „Teleservice Report“. Zde se jedná výhradně o technické údaje vztahující se k vozidlu. Jiné úda-je jako např. údaje o poloze se v rámci „Teleservice Reportu“ nepřenášejí. „Teleservice Battery Guard“ průběžně kontroluje stav baterie vozidla. Jestliže je stav nabití baterie nižší než defino-vaná hodnota, přenese se informace příslušnému servisnímu partnerovi. Ten v případě potřeby naváže kontakt se zákazníkem, aby mohl být dohodnut termín servisu. Zákazník se může ne-chat informovat o kritickém stavu baterie také přihlášením do zákaznického portálu BMW Con-nectedDrive prostřednictvím SMS nebo BMW i per Push Mailu při zapojení pozičních nebo parkovacích světel.

  b. BMW Emergency Call (Inteligentní tísňové volání) (SA6AC)
  Pro použití služby „BMW Emergency Call“ je potřebná identifikace a lokalizace vozidla, jakož i předání informací potřebných pro poskytnutí pomoci příslušné centrále tísňového volání. Poža-davek uživatele, jakož i potřebné údaje, se rovněž předají poskytovatelům servisních služeb po-věřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází. Výše uvedené informace se vztahují na všechna vozidla se systémem Con-nectedDrive nacházející se na trzích ConnectedDrive s výjimkou České republiky a Dánska. V případě vozidla nacházejícího se v těchto zemích se při použití založí hlasové spojení přímo s tísňovou linkou (112).

  c. BMW Roadside Assistance (Asistenční služba BMW)
  Službu „Asistenční služba BMW“ může zákazník manuálně spustit v případě technické poru-chy. Kromě současné pozice vozidla jsou během tohoto procesu na asistenční službu BMW přenášeny také identifikační číslo vozidla a informace o barvě a modelu vozidla.

  Data jsou přenášena poskytovateli Služeb, kterého BMW pověřilo prováděním Služeb. Ten po-skytnutá data používá za účelem poskytování služeb a uchovává je do doby, než bude taková činnost řádně provedena. Data nejsou dále předávána třetím osobám.

  d. BMW Customer Hotline (Zákaznický servis)
  Služba „Zákaznický servis“ spojí zákazníka se zaměstnancem zákaznického servisu BMW. Bě-hem tohoto procesu nejsou přenášena žádná data týkající se vozidla nebo zákazníka.

  e. Automatic Map Update (v závislosti na výbavě vozidla)
  Služba “Automatic Map Update“ až čtyřikrát ročně automaticky aktualizuje data ohledně map domovské země uložených v BMW navigačním systému. Služba je poskytována po dobu 36 měsíců od první registrace vozidla. Prostřednictvím „My BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.cz si může zákazník za poplatek prodloužit poskytování služby, po-kud již skončilo. Pro využívání služby „Automatic Map Update“ je nezbytné během procesu aktualizace identifikovat a lokalizovat vozidlo.

  f. Propojení vozidla s portálem BMW ConnectedDrive a aplikací My BMW Remote (v zá-vislosti na výbavě vozidla)
  Služba „Propojení vozidla s portálem BMW ConnectedDrive a aplikací My BMW Remote“ pře-náší údaje vozidla (např. pozici vozidla, servisní informace, dojezd atd.) v případě relevantních změn ve stavu vozidla (např. zahájení jízdy, konec jízdy, zamčení atd.) z vozidla do BMW. Tyto údaje slouží k zobrazení geografické polohy vozidla, cesty k vozidlu a dalších údajů o stavu vo-zidla v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive. Aplikace My BMW Remote je dostupná pro iPhone® v Apple App StoreSM a pro AndroidTM na Google PlayTM. Další informace – včetně informací o zpracování údajů – jsou k dispozici před instalací aplikace.

  3. ConnectedDrive Services (SA6AK)

  BMW Online
  Služba „ConnectedDrive Services“ (6AK) je aktivována od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  K použití služby je potřebná identifikace vozidla a zpracování informací nutných pro poskytnutí pomoci. Následně se údaje vymažou. V případě použití vyhledávání Points of Interest se poža-davek zákazníka rovněž předá poskytovatelům servisních služeb pověřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. Následně se údaje vymažou. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo ten-to rámec nedochází.

  4. Concierge Services (Informační služba) (SA6AN)

  Služba „Concierge Services“ (SA6AN) trvá od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřed-nictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této do-by za poplatek prodloužit.

  K použití této služby je zákazník stisknutím tlačítka spojen prostřednictvím integrované tele-fonní jednotky s call centrem BMW. Přitom se údaje o identifikaci a lokalizaci, jakož i při aktiv-ním navádění vozidla na zvolenou trasu rovněž předávají poskytovatelům servisních služeb po-věřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. Následně se údaje vymažou. K poskytnutí úda-jů třetím osobám mimo tento rámec nedochází.

  5. Real Time Traffic Information (SA6AM)

  Služba „Real Time Traffic Information“ („RTTI“ - SA6AM) je aktivována od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  Dopravní informace potřebné pro poskytnutí této služby se kromě jiného zjišťují prostřednic-tvím takzvaného Floating Car Data. Každé BMW opatřené zařízením ConnectedDrive předsta-vuje „mobilní dopravní hlásič“ (Floating Car). Individuální údaje o poloze a údaje senzorů (včetně informací o dopravní infrastruktuře, například o dopravním značení, směru vozovky a situace ohledně parkování) těchto vozidel zjištěné během jízdy se předávají - zcela anonymně - společně s aktuálními časovými údaji společnosti BMW a poskytovateli servisních služeb.

  6. Internet (SA6AR)

  Služba „Internet“ (SA6AR) funguje od předání vozidla po dobu jednoho roku. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  7. Remote Services (SA6AP)

  Podmínkou služby „Remote Services“ (SA6AP) je registrace v zákaznickém portálu BMW Con-nectedDrive.

  Tato služba pomáhá v případě, jestliže zákazník např. nedopatřením své vozidlo uzamkl, pomocí operátora BMW s telefonickým dálkovým ovládáním. Na žádost zákazníka jsou z vozidla do BMW přeneseny údaje o stavu vozidla, jako např. geografická poloha vozidla. Alternativně mů-že zákazník použít jako dálkové ovládání svůj chytrý telefon. Pomocí aplikace „My BMW Remo-te App“ (dostupný pro iPhone v Apple App Store a Android v Google Play Store) může zákaz-ník najít svůj automobil i mezi velkým množstvím vozidel tak, že se dotkne prostřednictvím App v chytrém telefonu světelného klaksonu. Zákazník může takto rovněž předem nastavit teplotu uvnitř vozidla.


  8. eDrive Services (SA6AG)
  Služba „eDrive Services“ zahrnuje funkce, které jsou řidiči zobrazeny ve vozidle, v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive. Služba poskytuje zákazníkovi informace důležité s ohledem na elektromobilitu.

  Služba „Propojení vozidla s portálem BMW ConnectedDrive a aplikací My BMW Remote“ (1.f) bude rozšířena o informace týkající se elektromobility (například informace o nabíjení, které jsou dodatečně přenášeny v případě relevantních změn stavu vozidla, jakými jsou zejména za-čátek nabíjení, konec nabíjení, přerušení nabíjení a chyba nabíjení).

  Služba mimo jiné slouží k ověření a hodnocení kvality nabíjecích stanic. Za tímto účelem jsou BMW zasílány informace o poloze a informace o procesu nabíjení. Ověřené a hodnocené nabí-jecí stanice budou zákazníkovi zobrazeny v navigačním systému, na BMW Online, v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive. Dále je umožněno určení po-tenciálních míst pro nové nabíjecí stanice nebo nová místa.

  Služba „Efficiency“ využívá informace o stavu vozidla k vypočtení indexů jízdního výkonu, kte-ré jsou zobrazeny v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive.

  9. Dostupnost služeb

  Veškeré služby jsou dostupné pouze pro zákazníky, jejichž vozidla jsou registrována v České republice, a pouze na území České republiky.

  Služba „BMW Emergency Call“ (SA6AC) je k dispozici zákazníkům v Německu, Rakousku, Itálii, San Marinu, Vatikánu, Francii, Monaku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Belgii, Lucembursku, Nizo-zemí, Spojeném království, Irsku, Španělsku, Andoře, Portugalsku, Švédsku, Dánsku, Norsku, Polsku, Turecku a Rusku. Služby „Teleservices (SA6AE)“, „Concierge Services“ (SA6AN), „Remote Services“ (SA6AP) a „BMW Online“ (SA6AK), jsou zásadně k dispozici v každé evrop-ské mobilní telefonní síti. Služba „RTTI“ (SA6AM) a „Služby eDrive“ (SA6AG) jsou dostupné v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Spojeném království, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Švédsku, Dánsku, Norsku, Polsku, Turecku a Rusku. Služba „Internet“ (SA6AR) je dostupná pouze v České republice. Rozsah a vlastnosti služeb se mohou v případě použití v zahraničí odchýlit od rozsahů a vlastností popsaných výše a mohou se lišit v jednotlivých zemích.

  10. Deaktivace
  Zákazník může základní služby BMW ConnectedDrive „Teleservices“ (6AE) a „BMW Emergency Call“ (6AC) nechat kdykoli deaktivovat u smluvního prodejce BMW, zastoupení BMW nebo autorizovaného smluvního servisu BMW. Společně s deaktivací těchto služeb bude deaktivová-na také SIM karta zabudovaná ve vozidle. V důsledku deaktivace se stane nefunkčním také inteligentní tísňové volání ve vozidle na trzích ConnectedDrive s výjimkou České repub-liky (viz kapitola 2b). Ostatní služby může zákazník (od července 2014) dále nechat deaktivo-vat také prostřednictvím Zákaznického servisu BMW ConnectedDrive.

  Další informace týkající se BMW ConnectedDrive a Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služby ConnectedDrive jsou dostupné na internetové stránce www.bmw-connecteddrive.cz nebo www.bmw.cz.

  Zákaznický servis BMW ConnectedDrive je k dispozici na telefonním čísle: +420 844 269 835 od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hodin.

 • Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služeb BMW ConnectedDrive

  Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služeb BMW ConnectedDrive

  1. Služby BMW ConnectedDrive a smlouvy BMW ConnectedDrive („Smlouva BMW ConnectedDrive“ nebo „Smlouva“)

  1.1 Společnost BMW Vertriebs GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021, Salzburg, Rakousko, rejstříkový soud: Zemský soud Salzburg pod číslem FN 63069 z, jednající v ČR prostřednictvím BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká republika, se sídlem Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, ČR, identifikační číslo 275 64 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 54535 („BMW"), poskytuje zákazníkovi pod názvem „BMW ConnectedDrive“ informační a asistenční služby spojené s vozidlem („Služby“) v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami užívání.

  Kontaktní údaje BMW a poštovní adresa pro doručování:
  BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká republika
  Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, ČR

  1.2 Aktuální verze těchto obchodních podmínek a podmínek užívání je k nahlédnutí na internetové stránce www.bmw-connecteddrive.cz, lze ji uložit a vytisknout.

  1.3 Smlouva BMW ConnectedDrive vzniká, s výjimkou případů, kdy jsou Služby zakoupeny prostřednictvím obchodu „BMW ConnectedDrive Store“ (podle bodu 6 níže), zahájením poskytování Služeb ze strany BMW. V případě veškerých Služeb s výjimkou tzv. personalizovaných Služeb, zejména Služby „Remote Services“, k tomu dochází ihned po předání vozidla BMW a v případě personalizovaných Služeb, zejména Služby “Remote Services”, aktivací těchto Služeb na portálu My BMW ConnectedDrive po předání vozidla.

  1.4 S výjimkou případů, kdy jsou Služby zakoupeny při zakoupení vozidla, mohou Služby zakoupit pouze fyzické osoby, které nejsou podnikateli.

  2. Popis, doba trvání a dostupnost Služeb

  2.1 Služby jsou podrobně popsány na internetové stránce www.bmw-connecteddrive.cz a v dokumentu „Služby BMW ConnectedDrive - Informace“, který je součástí těchto Obchodních podmínek a podmínek užívání. Zároveň jsou zde uvedeny doby trvání a dostupnost Služeb. Služby je možné využívat pouze ve vozidle BMW, které je vybaveno příslušnou doplňkovou výbavou k používání Služeb. V případě personalizovaných Služeb, zejména Služby “Remote Services”, musí být navíc vozidlo propojeno s uživatelským účtem zákazníka zřízeném na portálu My BMW ConnectedDrive.

  2.2 Smlouva BMW ConnectedDrive je uzavírána na dobu neurčitou. Doba trvání jednotlivých Služeb je stanovena individuálně, včetně případné možnosti automatického prodloužení. V případě automatického prodloužení má zákazník právo Službu vypovědět ve lhůtě šesti týdnů ke konci sjednané doby trvání.

  2.3 Služby jsou poskytovány prostřednictvím SIM karty zabudované ve vozidle. Služby jsou proto částečně prostorově omezeny na oblast příjmu a vysílání vysílačů provozovaných danými mobilními operátory a mohou být omezeny z důvodů vyplývajících z povahy mobilních telekomunikačních služeb, zejména na základě atmosférických podmínek, topografických poměrů, polohy vozidla a překážek (např. mosty a budovy). Předpokladem pro poskytování Služeb je rovněž funkčnost a provozuschopnost mobilní telefonní sítě používané zabudovanou SIM kartou.

  2.4 Poruchy Služeb mohou vyplývat z důvodu zásahu vyšší moci, jakož i z technických a jiných opatření, která jsou potřebná pro řádný průběh nebo zkvalitnění Služeb na zařízeních BMW, poskytovatelů dopravních údajů nebo provozovatelů sítí (např. údržba, oprava, systémové aktualizace software, rozšiřování nabídky Služeb). Za zásah vyšší moci se považují zejména stávky, výluky, úřední rozhodnutí, válečné události, občanské nepokoje, extrémní povětrnostní podmínky (včetně záplav) a další obdobné události, které prodávající nezavinil a nemůže je nijak ovlivnit. Poruchy Služeb mohou vzniknout i z krátkodobého nedostatku kapacity na základě přetížení ve špičce poskytování Služeb nebo z poruch v oblasti telekomunikačních zařízení třetích osob. Tyto události se rovněž považují za zásah vyšší moci. Společnost BMW vynaloží veškeré možné úsilí, aby takové poruchy okamžitě odstranila nebo aby se podílela na jejich odstranění.

  2.5 Zákazník může poruchy Služeb oznámit zákaznickému servisu BMW (viz bod 9 níže).

  2.6 Společnost BMW je oprávněna v přiměřeném rozsahu navrhnout změnu těchto obchodních podmínek a dokumentu „Služby BMW ConnectedDrive - Informace“. Jakýkoliv návrh změn bude zákazníkovi doručen na poštovní adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na e-mailovou adresu uvedenou při uzavírání Smlouvy nebo při registraci do zákaznického portálu BMW ConnectedDrive („My BMW ConnectedDrive“), viz bod 5 níže. Zákazník je oprávněn ve lhůtě 14 dnů od doručení nového znění Obchodních podmínek a dokumentu „Služby BMW ConnectedDrive - Informace“ Smlouvu BMW ConnectedDrive vypovědět, jinak platí, že tuto změnu přijal. Výpovědní lhůta činí v tomto případě šest týdnů.

  3. Užívání Služeb

  3.1 Zákazník nesmí Služby užívat k nezákonným účelům a nepřipustí, aby toto činily třetí osoby. Zákazník není oprávněn údaje a informace, které získal v rámci užívání Služeb, postoupit na komerční bázi třetím osobám nebo je dále zpracovávat.

  3.2 Zákazník smí SIM kartu zabudovanou ve vozidle použít výhradně k využívání Služeb.

  3.3 Zákazník může prostřednictvím Zákaznického servisu BMW (viz bod 9) kdykoliv uzamknout aktivované Služby (např. pro případ odcizení nebo neoprávněného užití vozidla třetí osobou).

  3.4 Zákazník nese náklady zneužití Služby „BMW Emergency Call“.

  3.5 Služby jsou vázány na určité vozidlo a nemohou být převedeny na jiné vozidlo nebo užívány v jiném vozidle.

  3.6 Před zahájením nabíjení musí zákazník na místě zkontrolovat, zda je jeho vozidlo kompatibilní s nabíjecí stanicí zobrazenou prostřednictvím Služeb. Pokud vozidlo není kompatibilní s nabíjecí stanicí, může dojít k závažné škodě na vozidle.

  3.7 Služby jsou zásadně poskytovány pouze fyzickým osobám, které nejsou podnikateli. V případě, že vozidlo bylo zakoupeno podnikatelem, budou Služby poskytovány fyzické osobě určené podnikatelem, která si zřídí účet na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive („My BMW ConnectedDrive“) ve smyslu bodu 5.1 níže a která potvrdí svůj souhlas s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek a podmínek užívání služeb BMW ConnectedDrive. Vlastník vozidla může fyzickou osobu, které jsou poskytovány Služby, kdykoliv změnit. V takovém případě se obdobně uplatní postup dle čl. 8.3 až 8.6 níže.

  4. Deaktivace Služeb, ukončení Smlouvy BMW ConnectedDrive

  4.1 Zákazník může nechat Služby „Teleservices“ a „BMW Emergency Call“ kdykoliv deaktivovat u BMW, u smluvního prodejce BMW nebo u autorizovaného smluvního servisu BMW. Společně s deaktivací těchto Služeb bude deaktivována také SIM karta zabudovaná ve vozidle a veškeré další Služby. Smlouva BMW ConnectedDrive deaktivací SIM karty nezaniká.

  4.2 Ostatní Služby může zákazník (od července 2014) nechat deaktivovat individuálně prostřednictvím Zákaznického servisu BMW dle čl. 9 níže.

  4.3 Pokud je zákazníkovo vozidlo propojené s jeho uživatelským účtem na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive („My BMW ConnectedDrive“) ve smyslu bodu 5.2 níže, může zákazník deaktivované Služby kdykoliv znovu aktivovat prostřednictvím My BMW ConnectedDrive. Pro aktivaci je potřebné zadání čísla VIN vozidla a ověřovacího kódu, který se zobrazí na uživatelském rozhraní vozidla.

  4.4 Zákazník může Smlouvu BMW ConnectedDrive kdykoli vypovědět ve lhůtě šesti týdnů. Pro účinnost výpovědi je nutná deaktivace SIM karty u BMW, u smluvního prodejce BMW nebo u autorizovaného smluvního servisu BMW.

  5. Zákaznický portál BMW ConnectedDrive („My BMW ConnectedDrive“)

  5.1 Na internetové adrese www.bmw-connecteddrive.cz dává BMW zákazníkovi k dispozici zákaznický portál My BMW ConnectedDrive. Podmínkou užívání My BMW ConnectedDrive je zřízení uživatelského účtu ze strany zákazníka a přihlášení uživatelským jménem a heslem. Zřídit uživatelský účet může pouze fyzická osoba, která není podnikatelem.

  5.2 Prostřednictvím My BMW ConnectedDrive může zákazník sledovat a spravovat stav Služeb aktivovaných pro jeho vozidlo. K tomuto účelu je potřebné propojit uživatelský účet zákazníka s vozidlem, pro které zákazník Služby objednal a jehož prostřednictvím mají být Služby užívány. Pro vytvoření tohoto propojení musí zákazník zadat do My BMW ConnectedDrive číslo podvozku vozidla a individuálně volitelné identifikační znaky.

  6. Nákup Služeb prostřednictvím BMW ConnectedDrive Store

  6.1 Zákazník může v rámci obchodu „BMW ConnectedDrive Store“ pořizovat Služby buď bezplatně, nebo za poplatek. Obchod je dostupný buď prostřednictvím uživatelského rozhraní ve vozidle (viz bod 6.6), nebo prostřednictvím portálu BMW ConnectedDrive (viz bod 6.7). Pořízení Služeb v „BMW ConnectedDrive Store“ je možné pouze pro fyzické osoby, které nejsou podnikateli.

  6.2 Pro použití „BMW ConnectedDrive Store“ se zákazník musí zaregistrovat na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive („My BMW ConnectedDrive“, viz bod 5.1), propojit své vozidlo s uživatelským účtem (viz bod 5.2) a uvést svou adresu a platební údaje. Pro ověření zadaných platebních údajů bude na účtu platební karty zákazníka dočasně zablokována nominální částka, která nebude vyšší než 200 Kč. Žádosti o blokaci částek budou viditelné ve výpisu z účtu platební karty zákazníka, nejedná se však o skutečné poplatky, nýbrž pouze o zkušební blokace sloužící k ověření, že je platební karta zákazníka aktivní a je na ní dostatek finančních prostředků k dokončení transakce. Finanční instituce zákazníka takovou blokaci zruší během několika dnů od zadání platebních údajů. Doba, která je zapotřebí ke zrušení blokace, je u jednotlivých finančních institucí různá.

  6.3 Pořizování bezplatných nebo placených Služeb prostřednictvím „BMW ConnectedDrive Store“ podléhá výhradně níže uvedeným všeobecným obchodním podmínkám, a to ve verzi platné v době uzavření Smlouvy. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je dostupné k prostudování, uložení a vytištění na webových stránkách www.bmw.cz/connecteddrive/documenty. Služby nabízené prostřednictvím „BMW ConnectedDrive Store“ jsou určeny pro zákazníky v České republice.

  6.4 Veškeré informace poskytnuté v rámci „BMW ConnectedDrive Store“, jako např. informace o platební kartě, adresa a e-mailová adresa, jsou automaticky šifrovány pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). SSL je oborový standard pro přenos důvěrných dat po internetu.

  6.5 Návrh na uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive prostřednictvím BMW ConnectedDrive Store a uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive

  a) BMW pro poskytování Služeb zákazníkovi předkládá závazný návrh na uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive, na základě kterého si zákazník objednává Služby za pevně stanovenou cenu, a to za předpokladu, že je registrován v „BMW ConnectedDrive Store“. Smlouva BMW ConnectedDrive je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko „Objednat a zaplatit“ (u placených Služeb) nebo na tlačítko „Objednat“ u bezplatných Služeb.

  b) Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně DPH. Zákazník může placené Služby uhradit pouze pomocí kreditní karty. BMW v rámci standardního postupu zasílá zákazníkům faktury e-mailem. Na žádost zákazníka může však BMW zasílat faktury také poštou.

  c) V případě, že se zákazník dostane do prodlení s platbou, má BMW právo poskytování příslušných Služeb pozastavit nebo ukončit a zejména zákazníkovi deaktivovat právo na přístup k dotčeným Službám až do doby, než zákazník dlužnou platbu uhradí.

  d) Zákazník může chyby zadání opravit pouze zrušením a opětovným zahájením procesu.

  e) Smlouva bude uzavřena v českém jazyce.

  f) BMW znění Smlouvy po uzavření nearchivuje a zákazník jej po uzavření Smlouvy nemůže zpětně vyvolat, prohlížet ani uložit.

  6.6 Zpracování objednávky a uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive ve vozidle

  a) Krok 1: Zahájení procesu on-line objednávky ve vozidle

  Zákazník může nalézt informace o nabízených Službách BMW ConnectedDrive (s různými dobami trvání a případně cenami) v rámci „BMW ConnectedDrive Store“ v uživatelských rozhraních vozidla. Zákazník může následně na základě těchto informací vybrat Službu (s dobou trvání a případně cenou). Zákazník může zahájit proces on-line objednávky kliknutím na tlačítko „Pokračovat k objednávce“ u Služby se zvolenou dobou trvání.

  b) Krok 2: Stav zákazníka

  Pokud je zákazník na portálu BMW ConnectedDrive již registrován a zadal svou adresu a platební údaje, stačí mu na obrazovce, která se následně objeví, zadat pouze uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na tlačítko „OK“ zákazník přejde přímo na krok 3.

  Pokud se zákazník na portálu BMW ConnectedDrive dosud nezaregistroval a/nebo dosud nezadal žádnou adresu či platební údaje, musí tento proces nejprve dokončit v části „Správa“ portálu BMW ConnectedDrive a teprve poté může uskutečnit objednávku.

  c) Krok 3: Přehled/změna objednávky

  Poté, co se zákazník přihlásil, je na stránce s přehledem zobrazena celá objednávka se všemi relevantními smluvními informacemi. Veškeré relevantní smluvní informace, zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služeb BMW ConnectedDrive jsou nedílnou součástí objednávky a spolu s objednávkou tvoří návrh na uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive.

  Zákazník může proces objednávky zrušit tím, že „BMW ConnectedDrive Store“ opustí. Pokud zákazník s přehledem objednávky souhlasí, může zadat závaznou objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, čímž přijme návrh na uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive a Smlouva BMW ConnectedDrive je uzavřena.

  d) Krok 4: Informace o objednávce

  Po uzavření Smlouvy je zákazníkovi zasláno potvrzení této skutečnosti e-mailem.

  e) Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.

  f) Zákazník může placené Služby uhradit pouze pomocí platební kreditní karty.

  g) V případě, že se zákazník dostane do prodlení s platbou, má BMW právo poskytování příslušných Služeb pozastavit nebo ukončit a zejména zákazníkovi deaktivovat právo na přístup k dotčeným Službám až do doby, než zákazník dlužnou platbu uhradí.

  6.7 Zpracování objednávky a uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive na portálu BMW ConnectedDrive

  a) Krok 1: Zahájení procesu on-line objednávky na portálu BMW ConnectedDrive

  Zákazník může nalézt informace o nabízených Službách BMW ConnectedDrive (s různými dobami trvání a případně cenami) v části „Obchod“ portálu BMW ConnectedDrive. Zákazník si může následně na základě těchto informací vybrat Službu (s dobou trvání a případně cenou). Zákazník může proces on-line objednávky zahájit kliknutím na tlačítko „Pokračovat k objednávce“ u Služby s vybranou dobou trvání.

  b) Krok 2: Stav zákazníka

  Pokud je zákazník na portálu BMW ConnectedDrive již registrován a zadal svou adresu a platební údaje, stačí mu na obrazovce, která se po kliknutí na tlačítko „Další“ následně objeví, pouze zadat uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na tlačítko „OK“ zákazník přejde přímo na krok 3.

  Pokud se zákazník na portálu BMW ConnectedDrive dosud nezaregistroval a/nebo dosud nezadal žádnou adresu či platební údaje, musí tento proces na portálu BMW ConnectedDrive nejprve dokončit a teprve poté může uskutečnit objednávku.

  c) Krok 3: Přehled/změna objednávky

  Pokud je zákazník na portálu BMW ConnectedDrive již registrován a zadal svou adresu a platební údaje, přejde přímo na stránku s přehledem objednávky, na které je zobrazena celá objednávka se všemi relevantními smluvními informacemi. Veškeré relevantní smluvní informace, zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služeb BMW ConnectedDrive jsou nedílnou součástí objednávky a spolu s objednávkou tvoří návrh na uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive.

  Zákazník může proces objednávky zrušit tím, že „BMW ConnectedDrive Store“ opustí. Pokud zákazník s přehledem objednávky souhlasí, může zadat závaznou objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, čímž přijme návrh na uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive a Smlouva BMW ConnectedDrive je uzavřena.

  Pokud se zákazník na portálu BMW ConnectedDrive dosud nezaregistroval a/nebo dosud nezadal žádnou adresu či platební údaje, musí tento proces nejprve dokončit v části „Správa“ portálu BMW ConnectedDrive a teprve poté může uskutečnit objednávku.

  d) Krok 4: Informace o objednávce

  Po uzavření Smlouvy je zákazníkovi zasláno potvrzení této skutečnosti e-mailem.

  e) Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.

  f) Zákazník může placené Služby uhradit pouze pomocí platební kreditní karty.

  g) V případě, že se zákazník dostane do prodlení s platbou, má BMW právo poskytování příslušných Služeb pozastavit nebo ukončit a zejména zákazníkovi deaktivovat právo na přístup k dotčeným Službám až do doby, než zákazník dlužnou platbu uhradí.

  6.8 Poskytování a aktivace Služeb

  Kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ nebo „Objednat“ zákazník výslovně souhlasí s tím, aby společnost BMW začala poskytovat Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy ConnectedDrive dle bodu 7 níže. V případě odstoupení od této Smlouvy dle bodu 7 níže uhradí zákazník společnosti BMW poměrnou část ceny Služeb za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od této Smlouvy.

  Poté, co zákazník klikne na tlačítko „Objednat a zaplatit“ nebo „Objednat“, je Služba na straně BMW rezervována. Následně je do vozidla zaslán příslušný soubor pro poskytnutí Služby (soubor zprovoznění služby) a Služba je ve vozidle aktivována. Tento proces obvykle trvá několik minut. Nelze jej však dokončit v případě, kdy dojde k přerušení datového připojení – v takovém případě je poskytnutí Služby odpovídajícím způsobem zpožděno.

  7. Právo spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

  Je-li zákazník spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která Smlouvu BMW ConnectedDrive uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn během 14 dnů od uzavření Smlouvy BMW ConnectedDrive od této Smlouvy bez udání důvodu odstoupit.

  Pokyny pro zákazníka ohledně jeho práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže:


  Pokyny pro odstoupení od Smlouvy BMW ConnectedDrive

  Máte právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost BMW formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na internetových stránkách: www.bmw.cz/connecteddrive/documenty, není to však Vaší povinností. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prohlášení o odstoupení od smlouvy by mělo být zasláno na adresu:

  BMW Group Česká republika
  Zákaznický servis
  P.O.Box 71
  140 02 Praha 42
  E-mail: zakaznicky.servis.cz@bmw.com

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud odstoupíte od této Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  8. Prodej nebo trvalé přenechání vozidla k užívání třetí osobě

  8.1 V případě prodeje nebo trvalého přenechání vozidla k užívání třetí osobě zákazník postoupí Smlouvu BMW ConnectedDrive na tuto třetí osobu společně s vlastnickým právem nebo právem užívání k vozidlu. BMW předem uděluje svůj výslovný souhlas s tímto postoupením Smlouvy. Podmínkou platného postoupení Smlouvy je souhlas této třetí osoby s aktuálním zněním Podmínek.

  8.2 Postoupení smlouvy je vůči BMW účinné jeho oznámením, které musí obsahovat souhlas třetí osoby s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a podmínek užívání služeb BMW ConnectedDrive. Toto oznámení může být učiněno písemně u BMW, u smluvního prodejce BMW nebo u autorizovaného smluvního servisu BMW. Za oznámení ve smyslu tohoto článku se považuje rovněž jakýkoliv nákup Služeb prostřednictvím BMW ConnectedDrive Store ve smyslu bodu 6 výše.

  8.3 Pro účinnost postoupení smlouvy ve vztahu k personalizovaným Službám se vyžaduje rovněž registrace třetí osoby prostřednictvím My BMW ConnectedDrive a aktivace Služeb prostřednictvím postupu upraveného v bodě 4.3 výše. Tento postup vyžaduje také souhlas třetí osoby s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek a podmínek užívání služeb BMW ConnectedDrive a slouží rovněž jako oznámení o postoupení smlouvy ve smyslu bodu 8.2 výše.

  8.4 Zákazník se zavazuje, že v případě, že vozidlo prodá nebo trvale přenechá k užívání třetí osobě, obeznámí tuto třetí osobu se Službami, které jsou ve vozidle aktivované a zajistí, aby byla na tuto třetí osobu účinně postoupena Smlouva BMW ConnectedDrive.

  8.5 V případě prodeje nebo trvalého přenechání vozidla k užívání třetí osobě zákazník zajistí, aby byly vymazány veškeré údaje a data, které byly ve vozidle uloženy v souvislosti s užíváním Služeb. Zákazník musí kromě toho prostřednictvím My BMW ConnectedDrive ukončit propojení mezi vozidlem a svým uživatelským účtem (k tomu srov. bod 5.2 výše).

  8.6 V případě, že Smlouva BMW ConnectedDrive nebyla platně postoupena spolu s vozidlem, poskytuje BMW Služby nadále původnímu zákazníkovi a třetí osobě nevznikají z užívání Služeb žádná práva, která by nevznikla zákazníkovi.

  9. Kontaktní údaje

  Zákaznický servis BMW je dostupný na adrese www.bmw-connecteddrive.cz. Zákaznický servis BMW ConnectedDrive je k dispozici na telefonním čísle: +420 844 269 835 od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hodin.

  10. Odpovědnost

  10.1 BMW není poskytovatelem obsahu a tudíž neodpovídá za správnost a aktuálnost údajů a informací sdělených prostřednictvím Služeb, zejména co se týče údajů a informací ohledně nabíjecích stanic a jejich dostupnosti, jakož ani za újmu vzniklou nesprávností a neaktuálností těchto údajů a informací. Totéž se vztahuje na následky poruch, přerušení a omezení funkčnosti Služeb, zejména v případech uvedených v bodě 2.3 a 2.4.

  10.2 BMW neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku toho, že zákazník pro užívání Služeb použil zařízení, které k tomu nebylo schváleno BMW, nebo zařízení nepoužíval na základě instalačních pokynů obsažených v popise Služeb (dostupné na www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigation/bluetooth/compatibility_check_tool.jsp).

  10.3 Odpovědnost BMW za škodu vzniklou z nedbalosti nebo bez zavinění BMW jakýmkoliv porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy BMW ConnectedDrive je omezena na výši ceny uhrazených Služeb. Výslovně se vylučuje odpovědnost za nepřímou, nepředvídatelnou nebo ekonomickou škodu, jakož i náhrada ušlého zisku, náhrada za ztrátu goodwill a náhrada nemajetkové újmy. Omezení odpovědnosti za škodu neplatí v případě škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo škody na zdraví. Práva spotřebitelů nejsou tímto ustanovením nijak dotčena.

  10.4 V případě vadného plnění Služeb má zákazník právo na to, aby závada byla odstraněna a v případě výpadku Služeb delšího než 24 hodin má zákazník právo na přiměřené prodloužení doby trvání Služeb. Odstoupení od této Smlouvy je možné pouze v případě podstatného porušení Smlouvy, jímž je pouze dlouhodobý výpadek Služeb trvající déle než 15 dní. Případem vadného plnění Služeb nejsou zejména situace popsané v bodech 2.3, 2.4 a 10.1 těchto Podmínek výše. Nároky z vadného plnění je možné uplatnit u Zákaznického servisu BMW dle čl. 9 výše.

  11. Souhlas se zpracováváním osobních údajů

  11.1 Zákazník uděluje BMW Vertriebs GmbH a BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká republika (společně dále jen jako „BMW“) svůj souhlas, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen „Zákon“), se zpracováním osobních údajů sdělených v souvislosti s poskytováním Služeb, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail za účelem poskytování Služeb a realizace marketingových akcí, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích BMW nebo jiné společnosti ze skupiny BMW. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany BMW prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.

  11.2 BMW, jakožto správce osobních údajů, je dále oprávněna osobní údaje Zákazníka poskytnout k výše uvedenému účelu a za podmínek tohoto souhlasu jiným společnostem ze skupiny BMW, obchodním zástupcům a jiným smluvním partnerům zajišťujícím služby call centra, asistenční služby BMW a servisních služeb. Výše uvedené osoby budou vystupovat v pozici zpracovatelů osobních údajů Zákazníka a jejich přehled je k dispozici v sídle BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká republika, na adrese Bucharova 2817/13, Praha 5.

  11.3 Výše uvedený souhlas je udělován do uplynutí jednoho roku od ukončení poskytování Služeb. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: BMW Group Česká republika, P.O.Box 71, 140 02 Praha 42 nebo e-mailem na adresu zakaznicky.servis.cz@bmw.com.

  11.4 Zákazník, jako subjekt údajů, má práva dle §11 a §21 Zákona, tj. má zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a dále právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení v případě, že se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromí nebo v rozporu se zákonem, a právo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

  11.5 Osobní údaje, které jsou potřebné pro řádné vyúčtování Služeb (zúčtovací údaje), smí BMW uchovávat a zpracovávat po ukončení užívání Služeb až do ukončení vyúčtování a nadále pak v souladu s bodem 11.3 výše.

  11.6 Údaje, které zákazník vložil do My BMW ConnectedDrive, se automaticky zakódují prostřednictvím protokolu SSL (Secure Sockets Layer Protocol). SSL je průmyslovým standardem pro přenos důvěrných údajů prostřednictvím internetu.

  12. Závěrečná ustanovení

  12.1 Smlouva BMW ConnectedDrive se řídí českým právem. Výhradní pravomoc pro veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou BMW ConnectedDrive mají české soudy. Místně příslušným je soud v Praze.

  12.2 Započtení na pohledávky vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští.

  12.3 Výslovně se vylučuje použití §§ 557, 558 odst. 2, 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  Služby BMW ConnectedDrive - Informace

  1. Všeobecné informace

  Společnost BMW Vertriebs GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021, Salzburg, Rakousko, rejstříkový soud: Zemský soud Salzburg pod číslem FN 63069 z, jednající v ČR prostřednictvím BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká republika, se sídlem Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, ČR, identifikační číslo 275 64 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 54535 (dále jen „BMW") poskytuje zákazníkovi pod názvem „BMW ConnectedDrive“ určité informační a asistenční služby spojené s vozidlem. BMW pro zde uvedené služby shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, o čemž je zákazník předem informován. Poskytování služeb se provádí prostřednictvím SIM karty zabudované do vozidla. Náklady na hovory a datová spojení jsou obsaženy v ceně služeb. BMW shromažďuje, uchovává a zpracovává údaje o vozidle v rámci ustanovení zákona, pokud je to potřebné pro obsah a použití služeb.

  2. Základní služby BMW ConnectedDrive

  Základní služby BMW ConnectedDrive „Teleservices“ (6AE) a „BMW Emergency Call“ (6AC) jsou aktivovány již při předání vozidla. Tyto služby nejsou časově omezeny.

  a. Teleservices (SA6AE)

  Služba „Teleservices“ slouží k udržení mobility zákazníka. V případě potřeby nebo v případě, že si to zákazník sám přeje nebo objedná, se technické údaje vozidla (např. servisní informace o částech podléhajících opotřebení, informace o stavu vozidla jako hlášení Check-Control, stavu baterie, údaje pro identifikaci a lokalizaci vozidla v případě poruchy) přenášejí do BMW. Tyto údaje v případě potřeby servisního zásahu předá společnost BMW společně se jménem, telefonním číslem a e-mailovou adresou zákazníka, které zákazník uvedl na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive, příslušnému servisnímu partnerovi, asistenční službě BMW nebo příslušnému poskytovateli servisních služeb, aby navázal kontakt a sjednal termín, a jsou zde uchovávány až do řádného zpracování případů. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází. Technické údaje se v pravidelných intervalech přenášejí z vozidla do společnosti BMW a zde jsou vyhodnocovány za účelem dalšího rozvoje produktů BMW, tzv. „Teleservice Report“. Zde se jedná výhradně o technické údaje vztahující se k vozidlu. Jiné údaje jako např. údaje o poloze se v rámci „Teleservice Reportu“ nepřenášejí. „Teleservice Battery Guard“ průběžně kontroluje stav baterie vozidla. Jestliže je stav nabití baterie nižší než definovaná hodnota, přenese se informace příslušnému servisnímu partnerovi. Ten v případě potřeby naváže kontakt se zákazníkem, aby mohl být dohodnut termín servisu. Zákazník se může nechat informovat o kritickém stavu baterie také přihlášením do zákaznického portálu BMW ConnectedDrive prostřednictvím SMS nebo BMW i per Push Mailu při zapojení pozičních nebo parkovacích světel.

  b. BMW Emergency Call (Inteligentní tísňové volání) (SA6AC)

  Pro použití služby „BMW Emergency Call“ je potřebná identifikace a lokalizace vozidla, jakož i předání informací potřebných pro poskytnutí pomoci příslušné centrále tísňového volání. Požadavek uživatele, jakož i potřebné údaje, se rovněž předají poskytovatelům servisních služeb pověřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází. Výše uvedené informace se vztahují na všechna vozidla se systémem ConnectedDrive nacházející se na trzích ConnectedDrive s výjimkou České republiky a Dánska. V případě vozidla nacházejícího se v těchto zemích se při použití založí hlasové spojení přímo s tísňovou linkou (112).

  c. Asistenční služba BMW
  Službu „Asistenční služba BMW“ může zákazník manuálně spustit v případě technické poruchy. Kromě současné pozice vozidla jsou během tohoto procesu na asistenční službu BMW přenášeny také identifikační číslo vozidla a informace o barvě a modelu vozidla.

  Data jsou přenášena poskytovateli Služeb, kterého BMW pověřilo prováděním Služeb. Ten poskytnutá data používá za účelem poskytování služeb a uchovává je do doby, než bude taková činnost řádně provedena. Data nejsou dále předávána třetím osobám.

  d. Zákaznický servis
  Služba „Zákaznický servis“ spojí zákazníka se zaměstnancem zákaznického servisu BMW. Během tohoto procesu nejsou přenášena žádná data týkající se vozidla nebo zákazníka.

  e. Automatic Map Update (v závislosti na výbavě vozidla)
  Služba “Automatic Map Update“ až čtyřikrát ročně automaticky aktualizuje data ohledně map domovské země uložených v BMW navigačním systému. Služba je poskytována po dobu 36 měsíců od první registrace vozidla. Prostřednictvím „My BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.cz si může zákazník za poplatek prodloužit poskytování služby, pokud již skončilo. Pro využívání služby „Automatic Map Update“ je nezbytné během procesu aktualizace identifikovat a lokalizovat vozidlo.

  f. Propojení vozidla s portálem BMW ConnectedDrive a aplikací My BMW Remote (v závislosti na výbavě vozidla)
  Služba „Propojení vozidla s portálem BMW ConnectedDrive a aplikací My BMW Remote“ přenáší údaje vozidla (např. pozici vozidla, servisní informace, dojezd atd.) v případě relevantních změn ve stavu vozidla (např. zahájení jízdy, konec jízdy, zamčení atd.) z vozidla do BMW. Tyto údaje slouží k zobrazení geografické polohy vozidla, cesty k vozidlu a dalších údajů o stavu vozidla v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive. Aplikace My BMW Remote je dostupná pro iPhone® v Apple App StoreSM a pro AndroidTM na Google PlayTM. Další informace – včetně informací o zpracování údajů – jsou k dispozici před instalací aplikace.

  3. ConnectedDrive Services (SA6AK)

  BMW Online
  Služba „ConnectedDrive Services“ (6AK) je aktivována od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  K použití služby je potřebná identifikace vozidla a zpracování informací nutných pro poskytnutí pomoci. Následně se údaje vymažou. V případě použití vyhledávání Points of Interest se požadavek zákazníka rovněž předá poskytovatelům servisních služeb pověřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. Následně se údaje vymažou. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází.

  4. Concierge Services (Informační služba) (SA6AN)

  Služba „Concierge Services“ (SA6AN) trvá od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  K použití této služby je zákazník stisknutím tlačítka spojen prostřednictvím integrované telefonní jednotky s call centrem BMW. Přitom se údaje o identifikaci a lokalizaci, jakož i při aktivním navádění vozidla na zvolenou trasu rovněž předávají poskytovatelům servisních služeb pověřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. Následně se údaje vymažou. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází.

  5. Real Time Traffic Information (SA6AM)

  Služba „Real Time Traffic Information“ („RTTI“ - SA6AM) je aktivována od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  Dopravní informace potřebné pro poskytnutí této služby se kromě jiného zjišťují prostřednictvím takzvaného Floating Car Data. Každé BMW opatřené zařízením ConnectedDrive představuje „mobilní dopravní hlásič“ (Floating Car). Individuální údaje o poloze a údaje senzorů (včetně informací o dopravní infrastruktuře, například o dopravním značení, směru vozovky a situace ohledně parkování) těchto vozidel zjištěné během jízdy se předávají - zcela anonymně - společně s aktuálními časovými údaji společnosti BMW a poskytovateli servisních služeb.

  6. Internet (SA6AR)

  Služba „Internet“ (SA6AR) funguje od předání vozidla po dobu jednoho roku. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.

  7. Remote Services (SA6AP)

  Podmínkou služby „Remote Services“ (SA6AP) je registrace v zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive.

  Tato služba pomáhá v případě, jestliže zákazník např. nedopatřením své vozidlo uzamkl, pomocí operátora BMW s telefonickým dálkovým ovládáním. Na žádost zákazníka jsou z vozidla do BMW přeneseny údaje o stavu vozidla, jako např. geografická poloha vozidla. Alternativně může zákazník použít jako dálkové ovládání svůj chytrý telefon. Pomocí aplikace „My BMW Remote App“ (dostupný pro iPhone v Apple App Store a Android v Google Play Store) může zákazník najít svůj automobil i mezi velkým množstvím vozidel tak, že se dotkne prostřednictvím App v chytrém telefonu světelného klaksonu. Zákazník může takto rovněž předem nastavit teplotu uvnitř vozidla.


  8. eDrive Services (SA6AG)
  Služba „eDrive Services“ zahrnuje funkce, které jsou řidiči zobrazeny ve vozidle, v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive. Služba poskytuje zákazníkovi informace důležité s ohledem na elektromobilitu.

  Služba „Propojení vozidla s portálem BMW ConnectedDrive a aplikací My BMW Remote“ (1.f) bude rozšířena o informace týkající se elektromobility (například informace o nabíjení, které jsou dodatečně přenášeny v případě relevantních změn stavu vozidla, jakými jsou zejména začátek nabíjení, konec nabíjení, přerušení nabíjení a chyba nabíjení).

  Služba mimo jiné slouží k ověření a hodnocení kvality nabíjecích stanic. Za tímto účelem jsou BMW zasílány informace o poloze a informace o procesu nabíjení. Ověřené a hodnocené nabíjecí stanice budou zákazníkovi zobrazeny v navigačním systému, na BMW Online, v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive. Dále je umožněno určení potenciálních míst pro nové nabíjecí stanice nebo nová místa.

  Služba „Efficiency“ využívá informace o stavu vozidla k vypočtení indexů jízdního výkonu, které jsou zobrazeny v aplikaci My BMW Remote a na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive.

  9. Dostupnost služeb

  Veškeré služby jsou dostupné pouze pro zákazníky, jejichž vozidla jsou registrována v České republice, a pouze na území České republiky.

  Služba „BMW Emergency Call“ (SA6AC) je k dispozici zákazníkům v Německu, Rakousku, Itálii, San Marinu, Vatikánu, Francii, Monaku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Spojeném království, Irsku, Španělsku, Andoře, Portugalsku, Švédsku, Dánsku, Norsku, Polsku, Turecku a Rusku. Služby „Teleservices (SA6AE)“, „Concierge Services“ (SA6AN), „Remote Services“ (SA6AP) a „BMW Online“ (SA6AK), jsou zásadně k dispozici v každé evropské mobilní telefonní síti. Služba „RTTI“ (SA6AM) a „Služby eDrive“ (SA6AG) jsou dostupné v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Spojeném království, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Švédsku, Dánsku, Norsku, Polsku, Turecku a Rusku. Služba „Internet“ (SA6AR) je dostupná pouze v České republice. Rozsah a vlastnosti služeb se mohou v případě použití v zahraničí odchýlit od rozsahů a vlastností popsaných výše a mohou se lišit v jednotlivých zemích.

  10. Deaktivace
  Zákazník může základní služby BMW ConnectedDrive „Teleservices“ (6AE) a „BMW Emergency Call“ (6AC) nechat kdykoli deaktivovat u smluvního prodejce BMW, zastoupení BMW nebo autorizovaného smluvního servisu BMW. Společně s deaktivací těchto služeb bude deaktivována také SIM karta zabudovaná ve vozidle. V důsledku deaktivace se stane nefunkčním také inteligentní tísňové volání ve vozidle na trzích ConnectedDrive s výjimkou České republiky (viz kapitola 2b). Ostatní služby může zákazník (od července 2014) dále nechat deaktivovat také prostřednictvím Zákaznického servisu BMW ConnectedDrive.

  Další informace týkající se BMW ConnectedDrive a Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služby ConnectedDrive jsou dostupné na internetové stránce www.bmw-connecteddrive.cz nebo www.bmw.cz.

  Zákaznický servis BMW ConnectedDrive je k dispozici na telefonním čísle: +420 844 269 835 od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hodin.

 • BMW ConnectedDrive dokumenty v ČJ ke stažení
 • BMW ConnectedDrive formuláře v ČJ ke stažení
 • BMW ConnectedDrive dokumenty v AJ ke stažení
 • BMW ConnectedDrive formuláře v AJ ke stažení