BMW SOUTĚŽ O 3X2 VIP VSTUPENKY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 2024.

10.-18.1.2024

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel BMW soutěže o 3x2 vstupenky na Mistrovství světa v biatlonu 2024 (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Hlavní cena: 2x jednodenní VIP vstupenka na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2024

 

1. POŘADATELEM SOUTĚŽE JE:

BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem: Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 066 09 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285396

 

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 10.1. do 18.1.2024 (dále jen „doba konání soutěže“) na oficiálních účtech Facebook, Instagram a LinkedIn BMW Česká republika, na území ČR.

 

3. SOUTĚŽÍCÍ:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI A URČENÍ VÝHERCE:

Soutěž proběhne oficiálně na FB účtu @BMW.Ceska.Republika, IG účtu @bmwcz a LinkedIn účtu @BMW Česká republika pod hlavním příspěvkem k soutěži. Pro zapojení se do soutěže musí soutěžící splňovat tyto následující podmínky: 1) sledovat oficiální BMW CZ FB/IG/LI účet, 2) dát like k soutěžnímu příspěvku, 3) správně odpovědět na otázku do komentářů, 4) označit někoho, s kým by chtěl soutěžící výhru sdílet. Vítězem se stane náhodně vylosovaný uživatel, který bude splňovat veškeré výše zmíněné podmínky.  Na každém účtu bude vyhlášen jeden vítěz, který získá 2x jednodenní VIP vstupenku na Mistrovství světa v biatlonu 2024.

 

5. VÝHRA V SOUTĚŽI, PŘEDÁNÍ VÝHRY:

Hlavní cenou jsou dvě VIP vstupenky na Mistrovství světa v biatlonu 2024.

 

Výherce soutěže bude kontaktován na FB/IG/LI účtu a bude požádán o zaslání kontaktních údajů pro předání výhry.

 

Pokud výherce do 2 dnů neodpoví, bude pořadatelem vybrán náhradní vítěz soutěže, a to slosováním.

 

Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se svou účastí v soutěži budou pořadatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány osobní údaje soutěžícího v rozsahu uživatelského jména na instagramovém/facebookového/LinkedIn účtu soutěžícího, případně další osobní údaje zveřejněné soutěžícím v souladu s pravidly soutěže, a dále od vítěze soutěže budou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo] (dále jen „údaje“). Údaje budou zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. plnění smlouvy) za účelem vyhodnocení soutěže, předání výher a pro účely prokázání souladu při případných kontrolách ze strany orgánů dozoru. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účely plnění smlouvy, tj. pro účast v soutěži a pro předání výhry výherci. Podrobnější informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.bmw.cz/cs_CZ/footer/metanavigation/data-privacy.html

 

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi zaslanou fotografii, včetně podobizny nebo obrazových snímků týkající se jejich osoby v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook/Instagram/LinkedIn, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta Platforms.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Fb/IG/LI profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook/Instagram/LinkedIn. Fb/IG/LI profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě či doručení e-mailu).

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro udělení výhry v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

 

V Praze dne 4. ledna 2024.

Více informací