BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Dva lidé se třemi psy v korytě řeky

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI.

UDRŽITELNOST JE ZAMĚŘENA NA LIDI.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI.UDRŽITELNOST JE ZAMĚŘENA NA LIDI.

V BMW Group udržitelnost zaměřujeme zejména na sociální aspekty s důrazem na pracovní standardy a lidská práva. Zabýváme se důsledky našeho ekonomického jednání na jednotlivce a sociální skupiny, a to v celém našem řetězci tvorby přidané hodnoty. To však zahrnuje i pohled dovnitř: BMW Group si je vědoma své odpovědnosti jako zaměstnavatele a tento aspekt zahrnuje také do svého úsilí směřujícího k udržitelnosti.

Více informací

UPLATŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH NOREM A LIDSKÝCH PRÁV V BMW GROUP.

CELOSVĚTOVÁ IMPLEMENTACE.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Pracovní normy a lidská práva Člověk s pracovním nástrojem na stromě

Mezinárodně uznávané směrnice pro environmentální a sociální kritéria jsou měřítkem pro celý hodnotový řetězec BMW Group.

To se týká zejména:

 • Směrnice pro nadnárodní podniky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva
 • Deseti zásad iniciativy OSN Global Compact
 • Obsahu Podnikatelské charty ICC pro udržitelný rozvoj
 • Deklarace o čistší produkci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)
   

Tato pravidla byla za účasti zástupců našich zaměstnanců převedena do vnitropodnikových kodexů a zásad a řídí tak odpovídajícím způsobem naši činnost.

DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Dodavatelské řetězce Sklady s pakety

Automobilový průmysl je úzce spjatý s globálními dodavatelskými řetězci. Standard udržitelnosti BMW Group pro dodavatelskou síť vyžaduje, aby byla v každém jednotlivém článku těchto řetězců dodržována lidská práva. Abychom uplatnili naši ekologickou a sociální odpovědnost, provádíme v oblasti nákupu a dodavatelské sítě vícestupňový proces hloubkových kontrol. Součástí smluv mezi BMW Group a dealery či dovozci jsou rovněž závazky na dodržování předpisů a lidských práv.

BMW GROUP JAKO ZAMĚSTNAVATEL.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Podmínky pro zaměstnance Osoba svařující v ochranném oděvu

Podmínky pro zaměstnance.


Zaměstnanci mají různé požadavky na organizaci své práce. Z tohoto důvodu BMW Group nabízí individuální tvůrčí svobodu prostřednictvím možností, jako jsou:

 • pružná pracovní doba
 • práce mimo kancelář
 • dodatečné dny dovolené výměnou za odpovídající snížení odměny
 • tvůrčí volno (sabbatical)
 • trvalé a částečné úvazky
   

V roce 2021 tyto možnosti přispěly k tomu, že si BMW Group dokázala udržet přední pozici v žebříčku nejoblíbenějších zaměstnavatelů mezi výrobci automobilů, který sestavuje vzdělávací společnost Universum. (žebříček Nejatraktivnějších zaměstnavatelů světa platný k roku 2021)

Více informací
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Diverzita Detail na ženu a dva muže v tmavém oblečení

Diverzita.


BMW Group vidí diverzitu jako silnou stránku. Rozmanitá pracovní síla přináší různé pohledy, zkušenosti a dovednosti do každodenních pracovních činností, tím posilujeme naši inovativnost a konkurenceschopnost. Proto využíváme školení, přednášky a dialogy, abychom mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky vytvořili povědomí o pozitivním přínosu, který může diverzita ve společnosti přinést. Současně s tím BMW Group podporuje diverzitu a rovnost příležitostí v oblasti rozvoje osobnosti. Klíčové principy, jako je ochrana před diskriminací, rovné zacházení se všemi zaměstnanci a respekt v každodenní práci, jsou pevně zakotveny ve směrnicích, mezi něž patří Kodex chování BMW Group nebo Kodex BMW Group o lidských právech a pracovních podmínkách.

Více informací
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Mezikulturní komunikace Muž tmavé pleti s modrým oblečením ve skupině lidí

Mezikulturní komunikace.


Jako firma se zaměstnanci z mnoha zemí a pobočkami na šesti kontinentech jsme součástí společnosti. Proto naše ekologická, ekonomická a sociální odpovědnost přesahuje i rámec naší hlavní činnosti. Usilujeme o kvalitnější podmínky pro život, lepší možnosti vzdělávání a mezikulturní komunikaci. V samotné BMW Group úspěšně spolupracují lidé z více než 110 zemí. Na podporu mezikulturní komunikace je zaměřeno široké spektrum nabídek osobního rozvoje, kvalifikace a školení, jakož i formy dialogu. Od roku 2011 navíc společně s Aliancí civilizací OSN (UNAOC) pravidelně udělujeme cenu Intercultural Innovation Award za projekty hledající konstruktivní řešení mezinárodního napětí a konfliktů.

Více informací
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Angažovanost zaměstnanců Muž stojící ve dřevěné struktuře domu

Angažovanost zaměstnanců.


Po celém světě se v sociálních a ekologických záležitostech angažuje mnoho zaměstnanců BMW Group. BMW Group aktivně podporuje, aby byla účast na společenské angažovanosti co nejjednodušší. Činí tak například prostřednictvím Sociálního týdne s řadou přednášek a zkušebních akcí nebo Sociálního tržiště, což je digitální platforma, na níž mohou zaměstnanci získávat a vyměňovat si informace o charitativních projektech. Kromě toho je mnoho zaměstnanců zapojeno do interních sítí. Patří mezi ně na mnoha místech například sítě určené pro ženy nebo BMW Group PRIDE, což je iniciativa, která se na přeshraniční bázi angažuje v oblastech zájmu komunity LGBTQ+*. Již deset let jsou obzvláště zasloužilá angažmá oceňována cenou BMW Group Award for Social Commitment. Každé ocenění je spojeno s částkou 10 000 EUR a je přímo určeno pro příslušný projekt pomoci.

Více informací