SLUŽBY BMW CONNECTED DRIVE.

Požadavky/dostupnost.

Na této stránce naleznete detailní informace o požadavcích a dostupnosti služeb BMW ConnectedDrive.

OBECNÉ INFORMACE

Společnost BMW Vertriebs GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021, Salzburg, Rakousko, rejstříkový soud: Zemský soud Salzburg pod číslem FN 63069 z, jednající v ČR prostřednictvím BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká republika, se sídlem Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, ČR, identifikační číslo 275 64 720, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 54535 (dále jen „BMW") poskytuje zákazníkovi pod názvem „BMW ConnectedDrive“ určité informační a asistenční služby (dále jen „Služby“) spojené s vozidlem.
Výše uvedenými službami BMW neregistruje, neukládá ani nezpracovává žádná klientská data – s výjimkou případů, kdy je to výslovně uvedeno v popisu jednotlivých služeb. V případě služeb, které vyžadují registraci, uložení a zpracování osobních dat, aby mohly být vůbec poskytnuty, jsou zákazníci o těchto krocích předem informováni a jsou požádáni o poskytnutí souhlasu k tomuto kroku. Služby jsou poskytovány přes zabudovanou SIM kartu ve voze. BMW registruje, ukládá a zpracovává údaje o vozidle v rámci právních předpisů v rozsahu, který je nezbytný k obsahu a využívání služeb.

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY BMW CONNECTEDDRIVE

  • mezi základní prvky BMW ConnectedDrive Digital Services patří ConnectedDrive Services (6AK) a Intelligent Emergency Call (6AC)
  • pokud jste si objednali jeden z těchto základních prvků, můžete si v rámci volitelné výbavy objednat i další služby BMW ConnectedDrive Digital Services (Real Time Traffic Information, Concierge Services, Remote Services, Online Entertainment, Internet)
  • jednou součástí těchto základních prvků je speciální výbava BMW Teleservices (6AE) se SIM kartou nainstalovanou v automobilu. Tento speciální prvek výbavy je automaticky dodán v případě objednání ConnectedDrive Services (6AK) nebo Intelligent Emergency Call (6AC)

A. CONNECTEDDRIVE SERVICES (SA6AK)

  • speciálním prvkem výbavy je centrální jednotka umožňující objednání dalších individuálních služeb z BMW ConnectedDrive Digital Services
  • k identifikaci vozidla a zpracování požadovaných informací jsou využívány servisní hovory – všechna data jsou následně smazána
  • požadavky jsou v případě potřeby (jako v případě hledání bodů zájmu) přeposílány na poskytovatele služeb – všechna data jsou následně vymazána a nejsou přeposílána třetím osobám

B. EMERGENCY CALL – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (SA6AC)

  • předpoklady pro další objednávky individuálních služeb BMW ConnectedDrive Digital Services
  • data určená k identifikaci a lokalizaci vozidla, stejně jako informace určené k záchranným účelům, jsou odeslány do telefonického centra záchranných složek
  • všechny požadavky, které se mohou objevit, i potřebná data jsou přesměrovány na poskytovatele služeb – jsou použity pouze v souvislosti se službou a nejsou přeposílány třetím stranám

C. TELESERVICES (SA6AE)

Služba „Teleservices“ slouží k udržení mobility zákazníka. V případě potřeby nebo v případě, že si to zákazník sám přeje nebo objedná, se technické údaje vozidla (např. servisní informace o částech podléhajících opotřebení, informace o stavu vozidla jako hlášení Check-Control, stavu baterie, údaje pro identifikaci a lokalizaci vozidla v případě poruchy) přenášejí do BMW. Tyto údaje v případě potřeby servisního zásahu předá společnost BMW společně se jménem, telefonním číslem a e-mailovou adresou zákazníka, které zákazník uvedl na zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive, příslušnému servisnímu partnerovi, asistenční službě BMW nebo příslušnému poskytovateli servisních služeb, aby navázal kontakt a sjednal termín, a jsou zde uchovávány až do řádného zpracování případů. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází. Technické údaje se v pravidelných intervalech přenášejí z vozidla do společnosti BMW a zde jsou vyhodnocovány za účelem dalšího rozvoje produktů BMW, tzv. „Teleservice Report“. Zde se jedná výhradně o technické údaje vztahující se k vozidlu. Jiné údaje jako např. údaje o poloze se v rámci „Teleservice Reportu“ nepřenášejí. „Teleservice Battery Guard“ průběžně kontroluje stav baterie vozidla. Jestliže je stav nabití baterie nižší než definovaná hodnota, přenese se informace příslušnému servisnímu partnerovi. Ten v případě potřeby naváže kontakt se zákazníkem, aby mohl být dohodnut termín servisu. Zákazník se může nechat informovat o kritickém stavu baterie také přihlášením do zákaznického portálu BMW ConnectedDrive prostřednictvím SMS nebo BMW i per Push Mailu při zapojení pozičních nebo parkovacích světel.

2. REAL TIME TRAFFIC INFORMATION (SA6AM)

Služba „Real Time Traffic Information“ („RTTI“ - SA6AM) je aktivována od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.Dopravní informace potřebné pro poskytnutí této služby se kromě jiného zjišťují prostřednictvím takzvaného Floating Car Data. Každé BMW opatřené zařízením ConnectedDrive představuje „mobilní dopravní hlásič“ (Floating Car). Individuální údaje o poloze a údaje senzorů (včetně informací o dopravní infrastruktuře, například o dopravním značení, směru vozovky a situace ohledně parkování) těchto vozidel zjištěné během jízdy se předávají - zcela anonymně - společně s aktuálními časovými údaji společnosti BMW a poskytovateli servisních služeb.

3. REMOTE SERVICES (SA6AP)

Podmínkou služby „Remote Services“ (SA6AP) je registrace v zákaznickém portálu BMW ConnectedDrive.Tato služba pomáhá v případě, jestliže zákazník např. nedopatřením své vozidlo uzamkl, pomocí operátora BMW s telefonickým dálkovým ovládáním. Na žádost zákazníka jsou z vozidla do BMW přeneseny údaje o stavu vozidla, jako např. geografická poloha vozidla. Alternativně může zákazník použít jako dálkové ovládání svůj chytrý telefon. Pomocí aplikace „My BMW Remote App“ (dostupný pro iPhone v Apple App Store a Android v Google Play Store) může zákazník najít svůj automobil i mezi velkým množstvím vozidel tak, že se dotkne prostřednictvím App v chytrém telefonu světelného klaksonu. Zákazník může takto rovněž předem nastavit teplotu uvnitř vozidla.

4. CONCIERGE SERVICES – INFORMAČNÍ SLUŽBA (SA6AN)

Služba „Concierge Services“ (SA6AN) trvá od předání vozidla po dobu 36 měsíců. Prostřednictvím zákaznického portálu BMW ConnectedDrive může zákazník službu po uplynutí této doby za poplatek prodloužit.K použití této služby je zákazník stisknutím tlačítka spojen prostřednictvím integrované telefonní jednotky s call centrem BMW. Přitom se údaje o identifikaci a lokalizaci, jakož i při aktivním navádění vozidla na zvolenou trasu rovněž předávají poskytovatelům servisních služeb pověřeným společností BMW provedením služeb, tito je používají výhradně pro poskytnutí služeb a uchovávají až do řádného zpracování případů. Následně se údaje vymažou. K poskytnutí údajů třetím osobám mimo tento rámec nedochází.

DALŠÍ INFORMACE

V případě potřeby, prosím, kontaktujte zákaznický servis BMW na tel. čísle +844 269835

Veškeré služby jsou dostupné pouze pro zákazníky, jejichž vozidla jsou registrována v České republice, a pouze na území České republiky.Služba „BMW Emergency Call“ (SA6AC) je k dispozici zákazníkům v Německu, Rakousku, Itálii, San Marinu, Vatikánu, Francii, Monaku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Belgii, Lucembursku, Nizo-zemí, Spojeném království, Irsku, Španělsku, Andoře, Portugalsku, Švédsku, Dánsku, Norsku, Polsku, Turecku a Rusku. Služby „Teleservices (SA6AE)“, „Concierge Services“ (SA6AN), „Remote Services“ (SA6AP) a „BMW Online“ (SA6AK), jsou zásadně k dispozici v každé evrop-ské mobilní telefonní síti. Služba „RTTI“ (SA6AM) a „Služby eDrive“ (SA6AG) jsou dostupné v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Spojeném království, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Švédsku, Dánsku, Norsku, Polsku, Turecku a Rusku. Služba „Internet“ (SA6AR) je dostupná pouze v České republice. Rozsah a vlastnosti služeb se mohou v případě použití v zahraničí odchýlit od rozsahů a vlastností popsaných výše a mohou se lišit v jednotlivých zemích.