BLÍŽE KAŽDODENNÍMU PROVOZU. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.

Změna ve způsobu měření spotřeby paliva, emisí a škodlivých látek.

BLÍŽE KAŽDODENNÍMU PROVOZU. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.

Změna ve způsobu měření spotřeby paliva, emisí a škodlivých látek.

BLÍŽE KAŽDODENNÍMU PROVOZU. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.Změna ve způsobu měření spotřeby paliva, emisí a škodlivých látek.

V roce 1992 byl představen měřící cyklus New European Driving Cycle (NEDC). Od té doby byla tato procedura u silničních vozidel používána k určení spotřeby paliva a emisí. Podmínky tohoto laboratorního testu měly nevýhodu v tom, že byly vzdálené od reálných hodnot spotřeby a emisí.

Proto od září 2018 nahradí standard NEDC nový měřící cyklus nazvaný WLTP (World Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Tento laboratorní test bude doplněn také testem emisí, který bude měřit výstupy škodlivin přímo v reálném provozu: RDE (Real Driving Emissions)

Tento měřicí cyklus v budoucnu umožní zákazníkům lépe odhadnout spotřebu a produkci CO2 jejich vozů.

Více informací

NOVÁ MĚŘÍCÍ PROCEDURA WLTP.

Zásluhou realističtějších podmínek testu jsou naměřeny realističtější hodnoty spotřeby paliva a emisí.

Nová měřící metodika obsažená ve WLTP je založena na přiblížení testovacích podmínek skutečnému provozu, což ve svém důsledku znamená, že naměřené výsledky budou daleko bližší realitě. Mezi zásadní změny patří jinak definované a podstatně náročnější testovací podmínky a rychlosti nebo podstatně delší doba trvání testu (30 namísto 20 minut).

Aby bylo možné získat detailní informace o emisích CO2, zohledňuje nová metoda nejen standardní prvky výbavy, ale také všechny příplatkové prvky výbavy pro daný typ vozu. Výsledkem bude sada dvou hodnot pro každý vůz, nejnižší a nejvyšší standardní spotřeba podle aerodynamických vlastností, hmotnosti a valivého odporu. Metoda WLTP tak v budoucnosti umožní zákazníkům lépe vyhodnotit spotřebu vozu a emise CO2. Nicméně v případě specifické konfigurace bude u vozu uvedena standardní individuální hodnota.

I přes velkou přesnost měření je samozřejmě možné, že bude v rámci testování docházet k odchylkám. Bez ohledu na to jsou každodenní spotřeba paliva a produkce emisí CO2 závislé na aktuálních topografických a klimatických podmínkách, stejně jako na konkrétním stylu jízdy. Svůj vliv mají rovněž takové faktory, jako například dopravní situace, aktuální zatížení vozu, případně používání různých prvků výbavy, třeba klimatizace. Jedno je ale jasné. Testovací podmínky jsou realističtější než kdykoliv předtím. To ve svém důsledku znamená vyšší papírovou spotřebu paliva a hodnoty emisí CO2, stejně jako menší dojezd elektromobilů. Ovšem nic z toho nebude mít negativní vliv na skutečnou spotřebu paliva nebo dojezd. BMW Group navíc neustále pracuje na nových technologiích s cílem zlepšit spotřebu a dojezd.

BMW Group už pracuje na transpozici nového testovacího postupu a připravuje své produktové portfolio krok za krokem u nových modelů, případně pomocí nových verzí motorů nebo technickými úpravami. Tato opatření zajistí, že všechny vozy flotily BMW Group budou splňovat daný legislativní rámec za všech okolností.

Od září 2017 bude metodika WLTP povinná pro všechny nově schvalované vozy. Nicméně legislativa specifikuje, že hodnoty naměřené metodikou WLTP budou nejdříve komunikovány s přepočtem na hodnoty metodiky NEDC. Evropská komise vyvinula pro tyto účely korelační postup, který bude pro všechny automobilky závazný stejným způsobem. Tato fáze má za cíl zjednodušit přechod z jedné metodiky na druhou. Délka přechodného období bude závislá na národní legislativě, a proto se bude na jednotlivých trzích lišit.

Od září 2018 budou všichni výrobci prodávající své vozy v EU, stejně jako ve Švýcarsku a Turecku, Norsku, Lichtenšteinsku, Izraeli a Irsku ze zákona povinni testovat je v souladu s procedurou WLTP.

Nicméně do prosince 2020 musí všechny země, které přijaly legislativu EU pro schvalování nových vozidel, udávat pro všechny automobily hodnoty WLTP.

Více informací
„Nový test zajistí, že výsledky laboratorních měření budou lépe odrážet reálné vlastnosti vozu.“
Evropská asociace výrobců automobilů

SROVNÁNÍ WLTP A NEDC.

Toto jsou specifické rozdíly mezi starou a novou měřící procedurou.

Testovací procedura
NEDC
WLTP

SKUTEČNÉ JÍZDNÍ EMISE.

Zmenšení hodnot znečištění v provozu.

Kromě metodiky WLTP bude pro všechny výrobce automobilů v členských státech EU a dále ve Švýcarsku, Turecku, Norsku, Lichtenštejnsku, Izraeli a Irsku od září 2018 povinné také měření emisí v cyklu RDE (Real Driving Emissions). V těchto testech RDE budou přímo za jízdy měřeny jednotlivé částice znečisťující ovzduší, jako např. prachové částice a oxidy dusíku (NOx). Tato metoda měření umožňuje stanovit úroveň emisí, které vůz produkuje při běžném každodenním provozu.

Společnost BMW Group v zájmu dalšího snižování škodlivin v emisích využívá různých technologií, které umožňují snižovat emise u všech modelových řad.

Například opatření BMW BluePerformance přispívají k redukci oxidů dusíku ve vznětových motorech. BMW Group využívá zařízení známé jako zádržné katalyzátory oxidů dusíků (NOx), které přispívají ke snižování emisí oxidů dusíku.
V závislosti na modelu se někdy používá také proces selektivní katalytické redukce škodlivin (SCR) za pomoci činidla AdBlue®, které je založeno na močovině. Tímto způsobem je možné proměnit až 90 % oxidů dusíku na páru a stejně neškodný dusík.

BMW Group byla vůbec první automobilkou, která zavedla kombinaci katalyzátoru NOx a systému SCR do sériové výroby.

Od roku 2006 jsou všechny nově vyrobené vozy navíc standardně vybaveny filtry pevných částic. Ty navíc budou postupně zaváděny také do modelů se zážehovými motory.

Tímto způsobem je BMW Group schopna splnit nejpřísnější emisní limity normy EU6c, které musí splňovat všechny nové vozy od září 2018. Emisní standard EU6c ve srovnání s emisním standardem EU6b předepisuje nižší limity pro zážehové motory. Stejné limity jsou platné také pro vznětové motory v rámci standardů EU6b a EU6c.

Více informací

EMISNÍ STANDARDY EU.

EMISNÍ STANDARDY EU.

Klesající hodnoty. Rostoucí výzvy.

Emisní standardy EU definují v zemích EU platné limity pro emise, jako jsou oxidy dusíku nebo pevné částice. Tyto limity se liší podle typu a motoru vozidla. V zájmu ochrany klimatu procházejí tyto limity neustálým zpřísňováním. To staví výrobce automobilů před nové výzvy.

RDE: PŘEHLED NOVÉ TESTOVACÍ PROCEDURY

Více informací o nové testovací proceduře škodlivých látek.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY.

Vaše otázky. Naše odpovědi.

 • Co je WLTP?

  Zkratku WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) lze přeložit jako „celosvětový harmonizovaný postup pro testování lehkých vozidel“.

  Zahrnuje nový testovací postup pro realističtější stanovení spotřeby paliva a produkce emisí CO2 u nových vozů, který bude pro všechny výrobce a vozy povinný od září 2018. Metodika WLTP nahradí předtím používanou metodiku NEDC.

 • Co je to WLTP jízdní cyklus?

  Spotřeba a emise vozu budou kromě jiných faktorů závislé rovněž na stylu jízdy. To je také důvod, proč byla jízdní data pro metodiku WLTP sbírána po celém světě. Tato data pak byla použita k definování čtyř reprezentativních fází s odlišnými průměrnými rychlostmi: nízkou, střední, vysokou a velmi vysokou. V jednotlivých fázích pak dochází k různě intenzivním akceleracím, brzdění a zastavování, aby bylo možné napodobit různé jízdní situace při každodenním řízení. Kombinace těchto fází pak slouží k výpočtu výsledků jízdního cyklu, který je komunikován jako kombinovaná hodnota ve specifikacích výrobce. Vzhledem k tomu, že elektromobily a hybridní vozy se používají především v městských aglomeracích, součástí jejich jízdního cyklu je navíc pátá fáze, tzv. městská. Ta je počítána z výsledků měření při nízkých a středních průměrných rychlostech.

 • Jak BMW Group řeší nové postupy uvedené v metodice WLTP?

  BMW Group již nyní pracuje na přechodu na nové testovací postupy a připravuje své produktové portfolio krok za krokem z hlediska nových modelů, nových verzí motorů, případně technických úprav. Tento postup je zárukou toho, že všechny vozy flotily BMW budou plnit podmínky a požadavky všech národních legislativ, a to za jakýchkoliv okolností.

  Za všech okolností ale platí, že všechny vozy vyráběné BMW Group splňují všechny zákonné požadavky. Tato skutečnost je podložena výsledky relevantních oficiálních šetření a zkoumání na národní a mezinárodní úrovni.

 • Co WLTP znamená pro mě?

  Zavedení metodiky WLTP bude ve svém důsledku znamenat, že udávané hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 budou přibližně stejné jako při běžném provozu. Vzhledem ke speciálnímu zařízení, používanému při měření v rámci metodiky WLTP, budou naměřené hodnoty mnohem realističtější, protože vycházejí ze specifické konfigurace a výbavy testovaného vozu. Nicméně, realističtější naměřené údaje ale znamenají vyšší spotřebu paliva a emise CO2 u vozidel se spalovacími motory, včetně vozů s hybridním pohonem (včetně tzv. plug-in hybridů). V důsledku této skutečnosti a odlišné legislativě může být výsledkem vyšší daň za vypouštěné emise CO2.

 • Co je RDE?

  Zkratka RDE znamená „Real Driving Emissions“ (emise z reálného provozu). Jedná se o nový postup pro stanovení znečišťujících látek, jako například oxidů dusíku (NOx) a pevných částic. Základní odlišností je to, že měření se odehrává v provozu při reálných jízdních testech, a nejen v laboratorních podmínkách. Při měření RDE je k výfukovému potrubí vozidla připevněno zařízení označované jako PEMS (Portable Emissions Measurement System, neboli mobilní systém měření emisí).

 • Co je norma EU6?

  Euro 6 je označení stávajícího emisního standardu. V porovnání s normou Euro 5 definuje nižší hodnoty emisí pevných částic a oxidů dusíku. Od září 2018* bude emisní norma EU6c povinná pro všechny výrobce. V porovnání s normou EU6b specifikuje nižší limity pro emise pevných částic u zážehových motorů. Stejné limity jsou platné také pro vznětové motory v rámci standardů EU6b a EU6c. Standard EU6d-TEMP, platný od září 2019*, a EU6d, který bude platit od ledna 2021*, znovu opět sníží limitní hodnoty pro emise pevných částic a oxidů dusíku v rámci metodiky RDE.

  *Vztahuje se na nové vozy. Nové typy vozidel budou podléhat novým emisním standardům už o rok dříve.

 • Co to znamená selektivní katalytická redukce SRC?

  Pro další redukci emisí výfukových plynů se používá také tekutý čpavek s obchodním označením AdBlue®, který se vstřikuje do výfukového systému vznětových motorů. Selektivní katalytická redukce (SCR) v kombinaci s činidlem AdBlue® snižuje emise oxidů dusíku až o 90 %. Po takové úpravě výfukových plynů se zplodiny mění na vodní páru, dusík a CO2.

 • Co je BluePerformance?

  BMW používá ke snižování emisí oxidů dusíku technologii BluePerformance. Tato technologie umožňuje další optimalizaci emisí vznětových motorů. Vedle filtru pevných částic a katalyzátoru NOx se v některých modelech používá také selektivní katalyzátor (SCR) doplněný o vstřikování činidla AdBlue®, které přispívá k výraznému snížení emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech.

 • Co je filtr pevných částic?

  Filtr pevných částic je opatření ke snižování obsahu vypouštěných pevných částic u vznětových i zážehových motorů.

 • Co znamená WLTP pro elektromobily a hybridní vozy?

  Vzhledem k tomu, že elektromobily a hybridní vozy se používají především v městských aglomeracích, metodika WLTP zavádí kromě čtyř základních fází pro nízké, střední, vysoké a velmi vysoké jízdní průměry samostatnou pátou fázi, která je označovaná jako městská fáze. Ta se počítá z výsledků měření při nízkých a středních průměrných rychlostech. Díky přesnější metodice bude možné udávat mnohem přesnější informace o dojezdu elektromobilů.